PRIJEM U MUP: IZLAGANJA PREDSJEDNIKA SAVJETA 02 Feb PRIJEM U MUP: IZLAGANJA PREDSJEDNIKA SAVJETA

Podgorica, 1. februar 2021. godine - Ministar unutrašnjih poslova u Vladi Crne Gore mr Sergej Sekulović primio je danas u sjedištu Ministarstva delegaciju Savjeta za građansku kontrolu rada policije. O tome više dostupno ovdje:

Izlaganje predsjednika Savjeta advokata Zorana Čelebića ovdje prenosimo integralno:

Uvaženi Ministre unutrašnjih poslova,

želim da Vas pozdravim u ime svih članova i članice i da pozdravim činjenicu da se naš susret realizuje na početku mandata novog, četvrtog, po redu saziva Savjeta za građansku kontrolu rada policije. Cijenim da je ovo odlična prilika da reafirmišemo zajedničke vrijednosti i principe, koji su jedinstveni za sve institucije i pojedince koji drže do bezrezervnog poštovanja ljudskih prava i sloboda.

Primarna uloga Savjeta je da postupa po pritužbama, da se bavi prigovorima javnosti u vezi sa policijskom praksom, kulturom, integritetom i primjenom policijskih ovlašćenja.

Naš je cilj da blagovremeno i brzo identifikujemo i ukažemo na neprofesionalno policijsko postupanje kako bi odvratiti policiju od prakse koja je kompromituje i krši ljudska prava i slobode.

Savjet kroz pažljiv i odgovoran rad na svakoj pritužbi i inicijativi zapravo analizira uzroke primjedbi čime se kroz usvojene ocjene, zaključke i preporuke, i naravno uvažavanje istih, doprinosi poboljšanju policijskih politika, procedura i prakse ali i samih kapaciteta pa i discipline u poštovanju ljudskih prava građana.

Tu i prepoznajemo naročito širok prostor za saradnju i puno partnerstvo sa Ministarstvom unutrašnjih poslova i Vama lično kako bi se stalno jačalo povjerenja javnosti u Policiju Crne Gore i snažio integritet svakog policijskog službenika.

To posebno postoje moguće, zbog čega Vas ovom prilikom pohvaljujem u ime aktuelnog, ali i svih ranijih saziva Savjeta, jer sam bio član i predsjednik u više navrata i u ranijem sazivu, nakon rješenja za koja ste se odlučili kroz donošenje novog Zakona o unutrašnjim poslovima koja ne samo da potvrđuju dosadašnji kvalitet rada i osnovanost postojanja Savjeta, već se ide i značajno naprijed, posebno kako bi se uanprijedilo postupanje po upućenim preporukama tj. njihova implementacija.

Ono što je Savjetu posebno stalo, i na čemu se naročito radilo u minulom periodu, jeste da se uspostave rodne politike u Policiji Crne Gore i da se unaprijedi vidljivost, uključujući i starješinske pozicije, žena kao i pripadnika manjinskih naroda.

Iako je ovo prvi susret, želim da iskoristim priliku da definišemo i zajedničke programe, kako bi se ne samo nastavila ranija dobra praksa već i pristupilo brojnim unapređenjima u međusobnoj saradnji. Naročito nam je stalo da Ministarstvo unutrašnjih poslova podrži našu izdavačku djelatnost i istraživačke projekte kao i da nas neposredno uključi u realizaciju i monitoring različitih obuka policijskih i službenika MUP na temu ljudskih prava i poštovanja međunarodnih standarda.

Imamo spremljene publikacije o postupanju policije i našem viđenju korekcija policijskog postupanja za 2019 i za 2020. godinu i posebnu, kao treću, veoma zanimljivu, istorijski važnu publikaciju, o razvoju građanskog nadzora policije ali i demokratskog razvoja crnogorske policije od 2005. do 2020. godine.

Od važnosti je da se uspostave tj. nastave kanali komunikacije ne samo između Ministra i predsjednika Savjeta, već i Savjeta i MUP i njegovih organizacionih jedinica, pa u tom pogledu kandidujemo predlog da se imenuje kontakt veza neko od visokorukovodnih službenika MUP za saradnju i komunikaciju sa Savjetom.

Shodno dosadašnjoj praksi Savjeta, cijenim važnim da susret iskoristimo da zajednički reafirmišemo dvije stvari. Prvo, da zajednički pozovemo sve policijske službenike da u svakoj situaciji poštuju ljudska prava i slobode uz jasnu poruku da će se svako prekoračenje ovlašćenja biti strogo sankcionisano i drugo, da zajednički pozovemo javnost i sve društvene subjekte da doprinose poštovanju policijskih službenika i zaštiti njihovih prava i integriteta.

Zoran Čelebić, predsjednik Savjeta za građansku kontrolu rada policije

 

Izvor: kontrolapolicije.me