Biografija

Zoran Čelebić

Rođen u Podgorici. Osnovnu i srednju školu završio je u Podgorici gdje je i diplomirao na Pravnom fakultetu Univerziteta Crne Gore. Oženjen, otac troje djece.

Stručno usavršavanje

11.1991.

položio Stručni ispit za rad u organima državne uprave u Podgorici

12.1998.-06.2003.

učesnik mnogih seminara i međunarodnih konferencija o radu, radnim odnosima, zapošljavanju, socijalnoj politici, socijalnom dijalogu i tripartizmu

11.2000.

položio Pravosudni ispit u Beogradu

03.2001.

studijski boravak u Londonu, u organizaciji Ministarstva za obrazovanje i zapošljavanje Velike Britanije

06.2001.

Zlatibor - seminar u organizaciji Američkog instituta za mir - vještina političkog dijaloga i međuetničke integracije

10.2001.

studijski boravak u Pragu, u organizaciji Međunarodne organizacije rada

06.2002.

na Pravnom fakultetu u Beogradu završio postdiplomske – specijalističke studije iz oblasti prava Evropske Unije

05.2003.

studijski boravak u Strazburu, u cilju obilaska institucija Evropske Unije i harmonizacije propisa nacionalnog zakonodavstva sa zakonodavstvom EU

04.2007.-12.2011.

program stručnog usavršavanja u organizaciji Uprave za kadrove Vlade Crne: sistem javnih finansija i državni budžet; planiranje i izvršenje državnog budžeta; izrada i vodjenje projekata u upravi; upravljanje sredstvima dobijenim kroz međunarodnu tehničku pomoć; pregovaranje i pregovaračke vještine; upravljanje i razvoj ljudskih resursa; vršenje procjene radnog učinka; zaštita ljudskih prava i sloboda

11.2009.

položio Advokatski ispit u Podgorici

06.2012.

Budva/Pržno-Program stručnog usavršavanja nosilaca pravosudne funkcije, policije i advokata u oblasti krivičnog zakonodavstva u organizaciji Američke Ambasade u CG, Organizacije za evropsku bezbjednost i saradnju (OSCE) Misija u CG i Centra za edukaciju nosilaca pravosudne funkcije u Crnoj Gori

05.2013.

Sertifikat Advokatske komore Crne Gore o završenoj specijalistickoj obuci za maloljetnike

04.2018.

Sertifikat UNHCR u Crnoj Gori о završenoj obuci o pravu izbjeglica i sistemu azila u Crnoj Gori

Prethodno angažovanje

12.1988.-11.1989.

pripravnik u građevinskom preduzeću "Tehnobeograd" u Podgorici

11.1989.-12.1990.

pravnik u Republičkom sekretarijatu za pravosuđe i upravu u Podgorici

03-08.1991.

savjetnik u Predsjedništvu SR Crne Gore

08.1991.-02.1993.

šef Kabineta Predsjednika Predsjedništva SR Crne Gore

02.1993.-01.1998.

šef Kabineta Predsjednika Republike Crne Gore

08.1994.-06.1995.

pored funkcije šefa Kabineta Predsjednika Republike Crne Gore obavljao je i funkciju nacionalnog koordinatora za odnose sa Posmatračkom Misijom EU u Crnoj Gori

10.1998.-04.2002.

generalni sekretar Saveznog ministarstva za rad, zdravstvo i socijalnu politiku u Beogradu

02.2001.-12.2002.

pored funkcije generalnog sekretara Saveznog ministarstva za rad, zdravstvo i socijalnu politiku obavljao je i funkciju sekretara Savjeta za zaštitu životne sredine i zdravlja ljudi od posledica NATO bombardovanja (Savjet je obrazovala Savezna vlada)

04-12.2002.

vršilac dužnosti saveznog sekretara Saveznog sekretarijata za rad, zdravstvo i socijalno staranje u Beogradu

01-06.2003.

specijalni savjetnik Predsjednika Privredne komore SR Jugoslavije u Beogradu

06-09.2003.

direktor za opšte i pravne poslove u "Millennium" d.o.o. - dnevni list "Publika" u Podgorici

09-12.2003.

izvršni direktor agencije za odnose s javnošću "Apriori komunikacije" d.o.o. - Podgorica

01.2004.-04.2006.

izvršni direktor agencije za praćenje i analizu medijskih objava "Press clipping" d.o.o. - Podgorica

04.2006.-05.2012.

pomoćnik direktora Direkcije javnih radova Vlade Crne Gore - Sektor za investiciona ulaganja

05.2012.

samostalno obavlja advokatsku djelatnost u Podgorici

12.2015.-12.2025.

Savjet za građansku kontrolu rada policije – član i predsjednik

Odlukom Skupštine Crne Gore izabran za člana Savjeta za građansku kontrolu rada policije, ispred Advokatske komore Crne Gore, u dva mandata 2015-2020. godine i 2021-2025. godine

Rad podrazumijeva: aktivno praćenje rada, postupanja (prakse) i razvoja Policije, postupanje po pritužbama i prigovorima javnosti u vezi sa primjenom policijskih ovlašćenja, istraživanje incidenata i slučajeva torture, kreiranje i predlaganje mišljenja, zaključaka, ocjena i preporuka,  učestvovanje u kolektivnom glasanju o njima, aktivno razmatranje pitanja policijskog integriteta i policijske kulture, razmatranje uporedne evropske i globalne prakse, predlaganje odgovarajućih rješenja za jačanje povjerenja javnosti u Policiju

12.2020.

član Radne grupe Ministarstva unutrašnjih poslova za izradu Nacrta Zakona o unutrašnjim poslovima

Dodatne informacije

  • U periodu od pet godina počev od 7. septembra 1991. godine, kao član državne delegacije prisutstvovao je nizu međunarodnih pregovora i konferencija o prethodnoj Jugoslaviji, koje su održane u Hagu, Atini, Ženevi i Londonu. Takođe, kao član državne delegacije prisutstvovao je mirovnim pregovorima o prethodnoj Jugoslaviji u Dejtonu, kao i mirovnoj konferenciji u Parizu, novembra i decembra 1995. godine, gdje je potpisan mirovni sporazum.

  • U februaru 2001. godine, u Berlinu, predvodio je delegaciju SR Jugoslavije na zasijedanju jugoslovensko-njemačke ekspertske radne grupe o zapošljavanju jugoslovenskih detaširanih radnika u SR Njemačkoj.

  • U junu 2002. godine, u Ženevi, predvodio je delegaciju SR Jugoslavije na 90. zasijedanju Generalne konferencije Međunarodne organizacije rada.

  • U oktobru 2003. godine, u Podgorici – utemeljivač i jedan od osnivača prvog Crnogorskog udruženja za odnose s javnošću.

  • Bio je član radnih grupa za izradu različitih propisa

  • Kao advokat bio je angažovan od strane Udruženja akcionara na aktivnostima koje su uključivale ispitivanje i kontrolu pojedinih privatizacionih ugovora u turizmu. Naročito kod ugovora o dugoročnim zakupima koje je realizovala tenderska komisija Savjeta za privatizaciju i to kod Budvanske rivijere AD Budva (osnovnog ugovora i anexa) i Ulcinjske rivijere AD Ulcinj (ugovor o zakupu i odobrenje zalaganja imovine u skladu sa istim)

  • Govori engleski jezik