ODLUKA OMBUDSMANKE: U cjelosti usvojena žalba Zorana Čelebića

Odluka o žalbi 62021 gospodina Zorana Čelebića na tekst ”Okrugli sto o problemu "gađanja kokota": Sa kojim namjerama se pokušava ukinuti vjekovni običaj?”

i na odgovor novinara ”Nedopustivi dupli aršini

Gospodin Zoran Čelebić, predsjednik Savjeta za građansku kontrolu rada policije podnio je žalbu na tekst ”Okrugli sto o problemu "gađanja kokota": Sa kojim namjerama se pokušava ukinuti vjekovni običaj?”, objavljen u Vijestima 16.05.2021.

 

Podnosilac žalbe smatra da je u tekstu došlo do povrede više načela Kodeksa novinara i novinarki Crne Gore (KNCG), prije svega načela 1. KNCG koji se odnosi na obavezu objavljivanja tačnih, cjelovitih i uravnoteženih izvještaja (smjernica 1.2. KNCG), kao i načela 2. koje nalaže obavezu stavljanja činjenica u pravilan kontekst i onemogućavanje njihove zloupotrebe, odnosno smjernice 2.1. KNCG koja zahtijeva neprikosnovenost činjenica i nalaže obavezu jasnog razlikovanja činjenica od komentara novinara.

 

Nakon što je u Vijestima 18.05.2021. objavljeno reagovanje podnosioca žalbe naslovljeno "Nije tačno da se Čelebić ponašao u maniru aktera filma Živka Nikolića i policijski odsječno i nefleksibilno", objavljen je i odgovor novinara dan kasnije: ”Nedopustivi dupli aršini”, na što je podnosilac žalbe reagovao njenom dopunom koju sam uvažila.

 

Gospodin Čelebić u žalbi navodi da je njegovo učešće na okruglom stolu bilo predstavljeno na ”površan, nerazumljiv i neprofesionalan način”, budući da novinar nije prenio stavove koje je u svom izlaganju iznio, ”ali su zato [čitaoci] uspjeli pročitati kvalifikacije na njegov račun koju su neprimjerene i suvišne za objektivno i neutralno izvještavanje” poput načina izlaganja podnosioca žalbe koji je, prema autoru teksta, ”u maniru aktera filmova Živka Nikolića, policijski odsječno i nefleksibilno, iz pravno-kriminallstičkog ugla govorio o načinu života i običajima Bokelja”. Dodatno, podnosilac žalbe je doveo u pitanje nepristrasnost i uravnoteženost izvještavanja novinara koji je okrugli sto ”napustio prije njegovog završetka i na kojem je nastupao pristrasno i ostrašćeno prema jednoj strani. I sam je tvrdio da nastupa kao mještanin, pa je stoga i redakcija trebala voditi računa o tome da izvještaj napravi osoba koja temu posmatra sa emotivne distance”.

 

Nakon što je, poslije skraćivanja i izmjena sugerisanim od strane uredništva Vijesti objavljeno – prema tvrdnji podnosioca žalbe – njegovo redakcijski skraćeno reagovanje 18.05.2021, objavljen je i odgovor novinara dan kasnije na koji je gospodin Čelebić uložio dodatni prigovor, budući da smatra da odgovor novinara nije morao da zadovolji iste zahtjeve koji su od strane uredništva bilo postavljeni za objavu reagovanja njega kao čitaoca: ”U svojoj reakciji [novinar] nije jasno naveo u čemu pojašnjava svoj nastup, odnosno u čemu reaguje na reakciju Savjeta (iako je urednik Vijesti to tražio od Savjeta u odnosu na g. Lukovića)”, te da ”novinar prelazi mjeru kada otvara i pitanje moralnog pristupa svih članova”.

 

Uredništvo nije dalo izjašnjenje niti na navode žalbe, niti na njenu dopunu, kao ni na dodatni upit sa moje strane da se izjasne po pitanju prakse asimetrične mogućnosti objavljivanja odgovora za čitaoce sa jedne, a za novinare sa druge strane, koju sam problematizovala u odluci 22016 na osnovu slične situacije. Ovo smatram velikim propustom uredništva jer upravo žalbeni procesi ovog tipa, koji se odnose na negativne tendencije u izvještavanju, mogu na najbolji način unaprijediti kako poštovanje profesionalnih i etičkih standarda, tako i mogućnosti koje s tim u vezi nudi medijska samoregulacija.

 

Nakon neuspješne medijacije odlučila sam da žalbu gospodina Čelebića usvojim u cjelosti jer sam saglasna sa njim da je došlo do povreda KNCG koje u svojoj žalbi navodi. Dodatno smatram da je došlo i do povrede načela 3. KNCG, smjernica 3.1. Ispravka i odgovor, budući da je objavljeno skraćeno reagovanje podnosioca žalbe.

Obrazloženje

 

Žalba je bila formalno uredna i kao takva je upućena uredništvu na izjašnjenje. Uredništvo nije dalo izjašnjenje niti na navode žalbe, niti na njenu dopunu, kao ni na dodatni upit sa moje strane da se izjasne po pitanju prakse asimetričnih mogućnosti i kriterijuma za objavljivanje odgovora za čitaoce sa jedne, a za novinare sa druge strane, koju sam problematizovala u odluci 22016 na osnovu slične situacije. Budući da uredništvo ni na koji način nije učestvovalo u postupku, ovu odluku sam formulisala isključivo na osnovu predmetnih tekstova i žalbe, njene dopune i prepiske između uredništva i podnosioca žalbe koja mi je bila dostavljena.

 

Gospodin Čelebić smatra da je u tekstu ”Okrugli sto o problemu "gađanja kokota": Sa kojim namjerama se pokušava ukinuti vjekovni običaj?” došlo do povrede više načela Kodeksa novinara i novinarki Crne Gore (KNCG), prije svega načela 1. KNCG koji se odnosi na obavezu objavljivanja tačnih, cjelovitih i uravnoteženih izvještaja (smjernica 1.2. KNCG), kao i načela 2. koje nalaže obavezu stavljanja činjenica u pravilan kontekst i onemogućavanje njihove zloupotrebe, odnosno smjernice 2.1. KNCG koja zahtijeva neprikosnovenost činjenica i nalaže obavezu jasnog razlikovanja činjenica od komentara novinara.

 

Načelo 1. KNCG je, prema podnosiocu žalbe, prekršeno na način što je njegovo učešće na okruglom stolu bilo predstavljeno na ”površan, nerazumljiv i neprofesionalan način”, budući da novinar nije prenio stavove koje je u svom izlaganju iznio, ”ali su zato [čitaoci] uspjeli pročitati kvalifikacije na njegov račun koju su neprimjerene i suvišne za objektivno i neutralno izvještavanje” poput načina izlaganja podnosioca žalbe koji je, prema autoru teksta, ”u maniru aktera filmova Živka Nikolića, policijski odsječno i nefleksibilno, iz pravno-kriminallstičkog ugla govorio o načinu života i običajima Bokelja”. Novinar je u tom smislu propustio da citira ili na drugi način navede stavove i podatke koje je gospodin Čelebić iznio u svom ”desetominutnom govoru” (kako sam novinar u svom odgovoru ističe), već je iznio isključivo kvalifikacije na račun izlaganja podnosioca žalbe. Ovim je izvršena povreda načela 1. Smjernice 1.2. KNCG jer čitaocima nije ponuđena cjelovita informacija.

Naprotiv, umjesto izbalansirane i potpune informacije dobili su njen komentar, čime je prekršena i smjernica 2.1. KNCG. U tom smislu želim naglasiti sledeće: novinar mora biti, kako to i preambula KNCG naglašava, ”kritički posmatrač nosilaca društvene, političke i ekonomske moći, kada izvještava o njima u interesu javnosti”. Međutim, ma koliko bila plemenita i nužna ova novinarska obaveza, ona ne smije biti ostvarena na račun poštovanja ostalih odredbi kodeksa. Naročito je zabrinjavajuće što je, prema navodima podnosioca žalbe na koje uredništvo nije odgovorilo, novinar skupu prisustvovao u svojstvu zainteresovane strane, odnosno mještanina. I ova bi pozicija bila legitimna da je u pitanju bilo drugi novinarski žanr teksta, poput kolumne, ličnog stava ili komentara, ali je sasvim neprimjerena u formi izvještaja.

 

Poseban problem u kontekstu ove žalbe predstavljalo je objavljivanje odgovora čitaoca, odnosno novinara. Na prvom mjestu, na osnovu prepiske između uredništva i podnosioca žalbe koja mi je dostavljena, proizilazi da je odgovor čitaoca – nakon što je prema uputama uredništva bio izmijenjen i redukovan, dodatno skraćen u objavljenoj verziji kojoj nedostaje pasus:

 

Nijesu tačni navodi Lukovića u tekstu da je predstavnik Savjeta za građansku kontrolu rada policije “iz pravno-kriminalističkog ugla govorio o načinu života i običajima Bokelja” već je jasno ukazao da tradicionalna praksa koja je važna za kulturu i uključenost ljudi sa nekog podneblja ne bi trebala da nadmaši moralnu opravdanost i težinu nanošenja štete i patnje životinjama u obredne svrhe, da je upotreba oružja na javnom mjestu suštinsko pitanje u ovoj situaciji koje će biti aktuelno i pri upotrebi glinenog kokota i da to što je Uprava policije tolerisala ranije kršenje zakona ne može biti opravdanje za opstanak nezakonite prakse.


Ovim je izvršena povreda načela 3. KNCG, odnosno njene smjernice 3.1. koja nalaže objavljivanje odgovora u skladu sa zakonom, dakle bez dodatnog skraćivanja od strane uredništva.

 

Konačno, kada je u pitanju objavljivanje odgovora čitalaca i novinara želim naglasiti da za obje ove strane moraju važiti ista pravila i kriterijumi. Uredništvo sam podsjetila na odluku o žalbi iz 2016. godine kada je takođe došlo do slične sporne situacije, odnosno do onoga što sam ocijenila kao stavljanje u ”nedozvoljeno povlašten položaj novinara u odnosu na fizička i/ili pravna lica o kojima piše” i formulisala preporuku koju ovom prilkom ponavljam: ”da se odgovori novinara u najvećoj mogućoj mjeri oslobode nepotrebnih komentara i provokativnih kvalifikacija i zadrže na činjenicama. Ovo može samo doprinijeti unaprijeđenju kvaliteta i učinaka polemika u crnogorskom medijskom prostoru.” I ova je tema, poput one koje se ticala žalba iz 2016, od nesumnjivog javnog interesa, posebno za građane Boke, i zato smatram da nam je svima upravo u interesu da ona bude medijski ispraćena na najozbiljniji i najodgovorniji način, čemu bi na ključan način doprinijele ozbiljne i utemeljene polemike u kojima za sve učesnike važe jednaka pravila i kriterijumi.

 

Paula Petričević
Ombudsmanka ND Vijesti

Izvor: vijesti.me