Poništen nezakonit tender Doma zdravlja Podgorica

U žalbi se ističe da je naručilac prilikom izrade tenderske dokumentacije postupio protivno načelima obezbjeđivanja konkurencije, jer je tehničke karakteristike ili specifikacije predmeta, te kriterijume i način bodovanja formulisao tako da se daje prednost ponuđaču Susmex iz Japana, navodi se u rješenju.

 

Državna Komisija za zaštitu prava u postupcima javnih nabavki poništila je tender Doma zdravlja u Podorici vrijedan 150.000 eura za nabavku medicinskog potrošnog materijala (reagensi i drugi potrošni materijal) i odgovarajućih analizatora za određivanje hematoloških analiza nakon žalbe ponuđača kompanije "Osmi red" D.O.O Podgorica da je naručilac prilikom izrada tenderske dokumentacije – tehničke karakteristike, kriterijume i način bodovanja formulisao tako da se daje prednost ponuđaču Susmex iz Japana. U odluci Komisije se ističe da su ne ulazeći u ocjenu žalbenih navoda utvrdili da je naručilac, odnosno Dom zdravlja učinio bitnu povredu pravila postupka javne nabavke iz čl 195 stav 1 tačka 3 jer je i pored žalbe kompanije "Osmi red" D.O.O nastavio postupak javne nabavke prije donošenja rješenja po žalbi.

 

– Poništava se postupak javne nabavke po tenderskoj dokumentaciji nabavka medicinskog potrošnog materijala (reagensi i drugi potrošni materijal) i odgovarajućih analizatora za određivanje hematoloških analiza iz razloga navdenih u rješenju Komisije za zaštitu prava u postupcima javnih nabavki. Osmi red je dana 13. maja putem Elektronskog sistema javnih nabavki (EJSN), preko punomoćnika, Zorana Čelebića advokata iz Podgorice, izjavio žalbu tenderskoj komisiji protiv navedene tenderske dokumentacije naručioca. Žalilac u žalbi u bitnom ističe da je naručilac prilikom izrade tenderske dokumentacije postupio protivno načelima obezbjeđivanja konkurenicije, ravnopravnosti, zabrane diskriminacije, ekonomičnosti i efikasnosti upotrebe javnih sredstava jer je tehničke karakteristike ili specifikacije predmeta, te kriterijume i način bodovanja formulisao tako da se daje prednost ponuđaču Susmex iz Japana. Ističu da je naručilac u tenderskoj dokumentaciji predvidio da će u predmetnom postupku izabrati najpovoljniju ponudu po osnovu kriterijuma odnos cijene i kvaliteta, te u okviru podkriterijuma cijena predvidio 40 bodova, dok je podkriterijuma kvalitet predvidio 60 bodova, po parametrima: aspiracioni volumen – 30 bodova i poseban režim mjerenja i diferencijacije leukocita pri preniskim vrijednostima ukupnh leukocita – 30 bodova. Žalilac ističe da je naručilac namjerno predvidio navedeni broj bodova kako bi favorizovao ponuđača s obzirom na to da se i danas u laboratoriji naručioca radi na starim aparatima Susmex – ističe se u obrazloženju rješenja Komisije.

 

Tražili određenog ponuđača

 

U tenderskoj dokumentaciji se navodi da se sporazum zaključuje na period od 4 (četiri) godine, sa jednim ponuđačem, tj. sa ponuđačem čija ponuda za prvu godinu trajanja okvirnog sporazuma bude izabrana kao najpovoljnija.

 

– Okvirni sporazum se zaključuje sa jednim ponuđačem na period od 4 (četiri) godine, u skladu sa članom 68 stav 3 Zakona o javnim nabavkama, iz razloga što za rad na analizatorima potrebnih funkcionalnih i tehničkih karakteristika može da se koristi isključivo medicinski potrošni materijal za laboratorijsku dijagnostiku određenog proizvođača, te se uspostavlja određena dijagnostička procedura za čije je sprovođenje potrebna temeljna obuka i osposobljenost odgovarajućeg medicinskog kadra, zatim iz razloga što cijena analizatora i prateće opreme mora biti uključena u cijenu reagenasa i ostalog potrošnog materijala koji će se sukcesivno nabavljati i isporučivati po pojedinačnim ugovorima u toku trajanja Okvirnog sporazuma, te bi zaključivanje okvirnog sporazuma na kraći period moglo dovesti do problema u radu dijagnostičke laboratorije – navode u tenderu.

 

U rješenju dodaju i da je žalilac ispoštovao proceduru i uz žalbu priložio dokaz o uplati 1.500 eura, tačnije jedan odsto od procijenjene vrijednosti nabavke.

 

– Iz navedenog činjeničnog stanja jasno i nesumnjivo proizilazi da naručilac nije nakon žalbe žalioca 13. maja 2022. godine obustavio dalje aktivnosti u ovom postupku javne nabavke do donošenja odluke po predmetnoj žalbi, već je omogućio automatizovani nastavak postupka javne nabavke na način predviđen članom 130 stav 10 ZJN. Naime, s obzirom na to da naručilac nakon izjavljivanja predmetne žalbe nije zaustavio dalji tok postupka, to je omogućilo ponuđačima podnošenja ponuda, a tim i EJSN automatsko otvaranje istih, sačinjavanje zapisnika o otvaranju i automatsku dostavu ponuđačima, na koji način je postupio suprotno članu 187 st 1 Zakona o javnim nabavkama, zbog čega je ovaj postupak u cjelosti nezakonit – navodi se u rješenju.

 

Iz Doma zdravlja, na čijem čelu se nalazi Danilo Jokić, juče nam nijesu odgovorili na pitanja povodom poništnog tendera.

 

IZVOR: dan.co.me